Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice


În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâl­cea prezintă contribuabililor inte­resaţi principalele aspecte privi­toare la verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

Prevederi generale

Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit regle­mentat de Titlul III din Codul Fiscal.

Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor ele­mente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului pe perioada verificată.

Verificarea constă în compararea între, pe de o parte, veniturile decla­rate de contribuabili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală personală a contribuabilului. Dacă organul fiscal constată o dife­renţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de contri­bua­bili sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală per­so­nală, acesta continuă verificarea prin comunicarea avizului de verificare şi stabileşte baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi ve­ni­turile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

În situaţia în care organul fiscal cons­tată diferenţe semnificative aces­­ta solicită contribuabilului pre­zen­­tarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la soli­citarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Metodele indirecte pentru sta­bilirea bazei impozabile ajustate:

– metoda sursei şi cheltuirii fon­dului care constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile de­clarate în perioada supusă verifi­cării;

– metoda fluxurilor de trezorerie, care constă în analiza conturilor ban­care şi a fluxurilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor;

– metoda patrimoniului, prin determinarea venitului impozabil pe baza creşterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârşitul perioadei.

Locul desfăşurării verificării

Verificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă. Rezultatul verificării va fi consemnat într-un raport scris în care se vor prezenta constatările din punct de vedere faptic şi legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza impozabilă.

Competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale

Structura competentă din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţio­nale de Administrare Fiscală în efec­tuarea verificării situaţiei fiscale per­sonale, pe întreg teritoriu al ţării este Direcţia verificări fiscale. Pentru efectuarea verificării fiscale preala­bile documentare, a verificării fiscale şi a reverificării persoanelor fizice su­puse impozitului pe venit, compe­tenţa revine Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate. În cazul persoanelor fizice al căror domiciliu fiscal se află pe raza municipiului Bu­cureşti competenţa revine admi­nis­traţiei finanţelor publice a sectorului în a cărei rază teritorială se află do­mi­ciliul fiscal al persoanei fizice.

Baza legală: art. 109 indice 1- 109 indice 4 din Ordonanţa Guver­nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 283/2012 pentru modificarea OPANAF nr.3.294/2011 privind com­pe­tenţa de exercitare a verificării situa­ţiei fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158/09.03.2012.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: