Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

Totul despre noul Cod al Muncii (1)


greva_bns• sindicatele trag din greu pentru ca noul Parlament să ia în discuţie propunerile de revenire la un text cu miros ceva mai „social”

Marile centrale sindicale s-au miş­cat din timp pentru ca textul Codului Muncii să redobândească o formă favo­rabilă şi Blocul Naţional Sindical este mo­torul din spatele unei acţiuni gene­rali­zate pentru acest ţel.

Recent, a fost publicată Iniţiativa legislativă a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 – Expunere de motive privind iniţia­tiva legislativă a cetăţenilor pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Proiectul de modificare a Codului Muncii a fost iniţiat de Blocul Naţional Sindical şi, în confor­mitate cu art. 74 din Constituţie, pentru a fi dezbătut în Parlament este nevoie ca acesta să fie susţinut de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucu­reşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

În expunerea de motive, iniţiatorii arată că proiectul “îşi propune echili­bra­rea relaţiilor de muncă dintre angajatori şi angajaţi prin următoarele modificări: Instituirea pentru angajator a obligaţiei de a informa salariatul asupra modalită­ţilor de verificare a aptitudinilor profesio­nale şi personale, precum şi asupra obiectivelor de performanţă individuală; Instituirea în sarcina angajatorului a obli­gaţiei de a comunica în scris sala­riatului propunerile de modificare a con­trac­tului individual de muncă; Revizui­rea reglementărilor privind aplicarea clau­zei de neconcurenţă. Astfel, ca re­gulă, această clauză îşi va produce efec­tele pe parcursul executării contrac­tului individual de muncă, părţile putând stabili aplicarea sa după încetarea contractului numai prin excepţie şi cu respectarea anumitor condiţii prevăzute de lege; Revizuirea reglementărilor pri­vind aplicarea clauzei de confidenţia­litate. Clauza de confidenţialitate va produce efecte după încetarea con­tractului individual de muncă numai în situaţii excepţionale, pentru o perioadă determinată de timp şi în legătură cu anumite categorii de informaţii, stabilite prin contractul colectiv de muncă apli­cabil sau prin regulamentul intern; Re­glementarea în detaliu a obiectivelor de performanţă, obiectivele de performan­ţă fac obiectul negocierii colective, putând fi stabilite pe categorii de salariaţi, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, după caz( îndeplinirea obiectivelor de performanţă constituie condiţii de majorare a sala­riului sau de promovare în carieră iar neîn­deplinirea lor nu poate constitui motiv de concediere pentru necores­pun­dere profesională; Reglementarea clauzei de obiectiv de performanţă; Reglementarea perioadei de probă ca modalitate de sine stătătoare de verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea; Stabilirea unei durate mai reduse a perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificaţi; Reglementarea unui nou caz de modificare unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator( angajatorul va putea modifica unilateral durata timpului de muncă, pe o perioadă ce nu poate de­păşi 3 luni cumulat într-un an calenda­ristic, pentru motive tehnice, tehnolo­gice sau structurale, abrogarea dispo­ziţiei potrivit căreia angajatorul poate dis­pune suspendarea contractului indi­vi­dual de muncă în cazul reducerii tem­porare a activităţii); Modificarea crite­riilor în cazul concedierilor colective (cu ocazia stabilirii ordinii de prioritate la concediere, nu vor putea fi utilizate cri­terii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către salariaţi. Conce­dierile colective sunt dispuse pentru mo­­tive ce nu ţin de persoana salaria­tu­lui.
CONTINUARE…

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: