Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Totul despre atribuţiile noilor Camere Agricole


tractor1• Camerele Agricole vor avea statut de utilitate publică şi atribuţii de asistenţă tehnică, consiliere şi formare profesională în domeniul agricol şi conexe, precizează Ministerul Agriculturii

„Prin actul normativ recent aprobat (OUG 58/12 iunie 2013 pentru modi­fi­carea Legii 283/2010 şi a Legii 122/2012 privind camerele agricole, publicată în Monitorul oficial 347/12 iunie 2013 – n.red.) au fost definite atribuţiile Camerei Agricole Naţionale şi Camerelor agricole judeţene, astfel încât să fie exercitate în concordanţă cu statutul lor juridic şi dispoziţiile legale aplicabile, a fost clari­ficat modul de organizare al camerelor agricole la nivelul fiecărui judeţ şi au fost identificate în mod explicit categoriile de membri care pot face parte din camerele agricole judeţene. Camerele agricole care se vor înfiinţa în baza legii vor do­bândi statutul de utilitate publică.

Între atribuţiile camerelor agricole ju­­deţene amintim oferirea de asistenţă teh­nică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor euro­pene, organizarea de activităţi de popu­­la­rizare şi asistenţă tehnică de specia­litate prin înfiinţarea de loturi demons­tra­tive, demonstraţii practice, târguri, expo­ziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde. Camerele agricole vor asigura asistenţa tehnică de specialitate, economică şi managerială a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă.

De asemenea, prin intermediul ca­me­relor agricole se vor realiza activităţi de formare profesională continuă în domeniul agricol şi conexe, în confor­­mitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile existente. Toto­dată, camerele agricole judeţene vor cola­bora cu instituţiile de învăţământ şi cerce­tare agricolă în scopul realizării transfe­rului tehnologic şi diseminării rezul­­­tatelor cercetării aplicative în agricultură prin ela­bo­rarea şi distribuirea gratuită de tehno­logii de cultură şi de creşterea ani­ma­lelor, materiale de specialitate, proiecte mo­del etc.”, informează Ministerul Agriculturii.

OUG 58/12 iunie 2013 pentru modi­ficarea Legii 283/2010 şi a Legii 122/2012 privind camerele agricole, publicată în Monitorul Oficial 347/12 iunie 2013, stabileşte atribuţiile camere­lor agricole ju­de­­ţene şi naţională astfel: „Art. 6. – Came­­rele agricole judeţene au următoarele atri­buţii: oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agri­coli în vederea absorb­­ţiei fondurilor europene; organizează activităţi de popu­larizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practi­­­­ce, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde; asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnolo­giilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă; realizează activităţi de formare profe­sio­nală continuă în domeniul agricol şi cone­xe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi opor­tu­­nităţile existente; colaborează cu institu­­ţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi al diseminării rezultatelor cercetării aplica­­­tive în agricultură prin elaborarea şi distri­buirea gratuită de teh­no­logii de cultură şi de creşterea anima­lelor, materiale de specialitate, proiecte model, altele; reali­­­zea­ză fluxul informa­ţional către fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, edita­rea, multiplicarea şi distri­­bui­­rea de mate­riale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, pro­iecte tehnico-economice şi alte materiale de specia­li­tate; îndeplinesc şi alte atribuţii, conform prevederilor legale şi statutului-cadru.”

Camera Agricolă Naţională are ur­mă­toarele atribuţii: promovează iniţia­tive­le camerelor agricole judeţene; apro­bă nivelul cotizaţiei membrilor; colabo­rează cu instituţiile administraţiei publice cen­­trale cu atribuţii în domeniu pentru identi­ficarea nevoilor de formare profe­sio­nală continuă; colaborează cu institu­te, staţiuni ori com­­­panii cu obiect de acti­vitate în cercetarea agricolă fundamen­tală/apli­cată şi inovare; încheie contracte de cercetare şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cerce­tare din domeniul agricol din România şi din străinătate; participă la proiecte cu finanţare euro­pea­nă, naţională sau inter­­naţională în dome­niul cercetării, inclusiv proiecte în cascadă în vederea sporirii com­petitivităţii secto­rului agricol din România; elaborează şi aplică planul propriu de formare profe­­­sională continuă prin cursuri de iniţiere, calificare, specia­lizare şi perfecţionare a fermierilor; orga­ni­zează seminare, simpo­zi­oane, târguri, ex­poziţii şi manifestări ştiin­ţifice de profil, în ţară şi în străinătate; promo­vează produ­­sele şi serviciile româ­­neşti din domeniu, în ţară şi în străinătate; îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut.”

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: