Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Taxa pe valoarea adăugată la transferul de active – documentar fiscal


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor obligaţiile privind declararea şi plata sumelor rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la transferul de active, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF), şi pct. 6 alin. (8)-(9) din Normele metodologice date în aplicarea acestui articol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active.

Se consideră transfer parţial de active în sensul art. 128 alin. (7) din CF transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi.

Important! Transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă.

Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, primitorul activelor trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.

Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului de active este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de TVA sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din CF, ajustările deducerii TVA prevăzute la art. 148 şi 149 din CF.

Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii unei declaraţii privind sumele rezultate din ajustarea TVA, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010, a fost aprobat formularul (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.01.02/t., care se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă beneficiară a transferului de active îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

Atenţie! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

Plata sumelor rezultate ca urmare a ajustării TVA se face până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul de active, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz..

*

Baza legală: art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 6 alin. (8)-(9) din Norma metodologică dată în aplicarea art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.374 privind stabilirea termenului de declarare şi de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: