Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 decembrie 2018

Scoaterea din evidenţă a plătitorilor de TVA


finante_sediu• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, potrivit prevederilor art. 152 alin. (7) din  Codul Fiscal (CF),  persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) conform art. 153 care, în cursul unui an calendaristic, nu depăşeşte plafonul de scutire de TVA (35.000 euro), poate solicita, până pe data de 20 ianuarie a anului următor, scoaterea din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF, în vederea aplicării regimului special de scutire

Condiţii

Anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evi­denţă, respectiv din data de 1 februarie. Pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul unui an calendaristic, persoanele impozabile stabilesc dacă cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire. Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună Decontul de taxă pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv.

În ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligaţia să evi­denţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de TVA.

Ajustarea TVA

În cazul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, conform prevederilor pct. 61 alin. (9) din Normele meto­dologice date în aplicarea articolului de mai sus, dacă transferul drep­tului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a loca­to­ru­lui/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF, aces­ta are obligaţia, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare ce­lei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bu­nurilor, să ajusteze: taxa deductibilă aferentă bunurilor de ca­pi­tal, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului drep­tului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din CF şi pct. 54 din Normele metodologice date în aplicarea aces­­tuia; taxa de­duc­tibilă aferentă activelor corporale fixe, altele de­cât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art.149 din CF, co­res­punzător valorii rămase neamortizate la momentul trans­­ferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din CF.

Pentru declararea sumelor rezultate din ajustările de taxă menţionate mai sus, contribuabilii au la dispoziţie formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”.

Modalităţi de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are  loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, la organul fiscal în a cărui rază teritorială  locatorul/utili­za­torul activelor achiziţionate printr-un contract de leasing, îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Important! Persoanele obligate să depună declaraţia trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale până la data la care au obligaţia depunerii acestei declaraţii, în baza prevederilor art. 157 din CF, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 21.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, re­zul­­tată ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea trezoreriei sta­tu­lui din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de iden­tificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Reamintim că formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezul­ta­te din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” se utilizează şi în si­tua­ţia în care, potrivit art. 128 alin. (7) din CF, beneficiarul trans­fe­ru­­lui de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce pri­veş­te ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adău­ga­tă, este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri  de TVA conform art. 153 din CF şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, dar este obligat să declare şi să plă­teas­că la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor TVA, conform art. 128 alin (4), art. 148, 149 sau 161 din CF, după caz.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: