Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

S-a deschis „fereastra” 121


tractor1• Măsura 121 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare

Din 25 iunie, sesiunea de depunere oficială a cererilor a devenit activă iar  obiectivele specifice ale Măsurii 121 se referă la: Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajus­tarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; Creşterea veniturilor exploata­­ţiilor agricole sprijinite; Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau a altor forme asociative în vederea încurajării fenome­nului de asociere.

Lista obiectivelor operaţionale se referă la: Promovarea investiţiilor în exploataţiile agrico­le din sectorul vegetal şi de creştere a anima­lelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agri­cole existente din cadrul acestora şi a utili­tă­ţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiin­ţarea de plantaţii etc.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: Persoana fizică; Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008); Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008); Întreprin­deri familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008); Societate în nume co­lec­tiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulte­rioare); Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modifi­cările şi completările ulterioare); So­cie­tate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi comple­­tările ulterioare); Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare); Socie­tate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare); Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare); Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991); Societate cooperativă agrico­lă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005); Grup de producători (constituit conform OG nr. 37/2005), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele proprii­­lor membri; Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească inte­re­­­sele propriilor membri.

Solicitantul trebuie să mai îndepli­neas­că următoarele condiţii: să fie persoană fizi­că sau juridică română cu capital privat; capita­lul/acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România, cât şi mixt sau integral străin; să acţioneze în nu­me propriu;să asigure surse financiare sta­bile şi suficiente pe tot parcursul imple­men­tării proiectului.

Trebuie menţionat că toate fondurile ne­ram­bursabile vor fi acordate beneficia­rilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indi­cative a cheltuielilor eligibile: Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pen­­tru producţia agricolă la nivel de fermă, in­­cluzând investiţiile pentru respectarea stan­dar­delor comunitare şi pe cele pentru pro­tec­ţia mediului şi depozitarea îngrăşămin­­telor; Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi ra­cor­duri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Me­mo­riul Justi­­­ficativ; Construirea şi/sau moder­nizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.; Cons­truirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asi­gu­rarea utilităţilor în vederea respectării condi­ţiilor de mediu; Achiziţionarea sau achiziţio­na­rea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, insta­laţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specia­­lizate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; Achizi­ţio­narea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructu­rare/recon­versie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă; Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; Investiţii pentru produce­­rea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii fo­restiere cu ciclu de producţie scurt şi rege­ne­rare pe cale vegetativă, în scopul produ­cerii de energie regenerabilă; Investiţii în apicultură, cu excep­ţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipa­mente pentru vân­za­rea acestora, inclusiv depozitare, ră­cire etc.; Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fe­za­bilitate, taxe pentru eliberarea certifica­­­telor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţio­­­­narea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; In­vestiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mij­loa­cele de transport specializate care trans­­­portă numai un anumit tip de materii pri­me/măr­furi adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele: Autocisterne; Auto­izo­­­terme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare); Autoizo­­terme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);Mijloace de trans­port animale; Mijloace de transport albine.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

În cadrul sesiunii de depunere a pro­iectelor din perioada 2013, alocarea finan­­ciară se va face distinct pentru: Sectorul vegetal 16.000.000 euro; Sectorul zootehnic 24.000.000 euro; Pentru benefici­arii Măsurii 141 “Sprijinirea exploataţiilor agri­cole de semi-subzistenţă” care au sem­nat decizia de finanţare 10.000.000 euro.

Prin Măsura 121 se acordă fonduri neram­­bursabile în proporţie de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezen­­tând co-finanţa­­rea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de euro, aceasta suma reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei rege­nerabile şi nu sunt forme asociative: Pentru toate proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 pentru sectorul zoo­teh­nic, sectorul vegetal sau de către bene­ficiarii Măsurii 141, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 euro, iar ponderea sprijinului neram­­bursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 euro).

Pentru aceste sectoare sprijinul ne­­rambursabil se va putea majora cu: 10% – pentru investiţiile realizate de tinerii agri­cultori cu vârsta sub 40 ani, la data depu­nerii Cererii de Finanţare; 10% – pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000; 10% – pentru investiţiile având drept scop imple­­­mentarea noilor provocări prin urmă­­toarele tipuri de operaţiuni: “îmbunătă­­­ţirea eficien­ţei utilizării şi depozitării îngrăşă­min­telor cu azotat”, “instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operaţiuni.

Pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile: Pentru toate proiectele depu­se din sectorul zootehnic sau vegetal care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligi­bilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 euro, iar ponderea sprijinului ne­ram­­bursabil va fi de maxim 40% repre­­­zentând 50.000 euro, fără majorări pentru investiţiile descrise la punctul I.

Pentru forma asociativă: Valoarea maxi­mă eligibilă va fi de 125.000. euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 50.000 euro pentru pro­­iectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumătate plus unul din membri). Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorat pentru investiţiile descrise la punctul I.

Proiectele se depun în perioada 25 iunie 2013 – 31 iulie 2013.

Originalul şi o copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: