Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra desti­naţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţio­nează în condiţiile legii, uni­tăţilor de cult, precum şi pentru acor­darea de burse private, conform legii, prin com­pletarea şi depunerea formu­la­rului 230 „Cerere privind destinaţia su­mei repre­zentând până la 2% din im­pozitul anual şi deducerea chel­tuielilor efec­tuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

De asemenea, potrivit art. 84 din Codul Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, repre­zen­tând până la 2% din impozitul da­torat pe: venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bu­nu­rilor, activităţi agricole; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul socie­tăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completa­rea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fis­cale sau pot fi descărcate de pe websiteurile Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală, respectiv DGFP Vâlcea, de la adresele:

– www.anaf.ro, secţiunea Asis­tenţă contribuabili/ Toate formula­rele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr din prima pagină meniul superior;

– www.finantevalcea.ro, secţiu­nea Utile/Formulare fiscale/Formu­larele fiscale ordonate după număr din prima pagină meniul lateral stânga.

Termenul de depunere al formula­relor este 25 mai 2012 inclusiv.

Potrivit prevederilor art. 17 coro­bo­rate cu cele ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, îşi poate îndeplini obligaţiile fiscale şi printr-un împuternicit, desemnat potrivit legii.

Conform prevederilor Instrucţiu­ni­lor de completare a formularelor, apro­bate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 52/2012, formularele se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Formularul 200 se poate depune şi on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: