Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Proiect normativ privind declararea contribuabililor inactivi


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, pe websiteul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nistrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, domeniul Legis­la­ţie/Transparenţă decizională, a fost publicat proiectul de Ordin pentru modificare şi completarea Ordi­nu­lui preşedintelui ANAF pentru apro­barea Procedurii privind de­cla­rarea contribuabililor inactivi po­trivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Or­donanţa Guvernului nr. 92/2003 pri­vind Codul de Procedură Fis­cală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, au fost aduse modificări Co­dului de Procedură Fiscală prin intro­ducerea, după art. 78, a unui nou articol, articolul 78 indice 1, „Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi”, prin care au fost aduse modificări regle­men­tărilor aplicabile pentru decla­ra­rea contribuabililor inactivi.

Potrivit noilor prevederi, declara­rea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, care se comunică contribua­bilului.

Totodată, contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndepli­nesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

b) îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;

c) organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Ori de câte ori se constată că un con­tribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anu­lea­ză decizia de declarare a contri­bua­bilului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

În ce priveşte Registrul contri­bua­bililor inactivi/reactivaţi, acesta se orga­­nizează la nivelul ANAF, este pu­blic şi se afişează pe siteul instituţiei. Decizia de declarare în inactivi­ta­te/reactivare, emisă de organul fiscal, produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în registrul menţionat.

Având în vedere modificările le­gis­lative menţionate, a fost necesară elaborarea unor noi proceduri privind declararea contribuabililor inactivi, precum şi pentru reactivarea aces­tora.

Proiectul de ordin este însoţit de cele 7 anexe şi referatul de aprobare.

*

Proiectul mai poate fi consultat la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media din cadrul ANAF, cu se­diul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:

– prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor nr. 17, sec­tor 5, Bucureşti, cod poştal 050741;

– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;

– prin fax, la numărul: 0213.199.857.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: