Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Programul de ajutor de stat pentru vitele Bruna și Sura Stepă a fost adoptat de Senat


Legea privind Programul multianual de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Bruna și Sura de Stepă a fost adoptată de Senatul României, pe data de 28 februarie 2018, și avizată favorabil pe 13 martie 2018 de Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Programul prin care fermierilor li se acordă un ajutor de stat se derulează timp de doi ani, în perioada 2018-2020. Valoarea totală a programului este de 10 milioane de euro.
Prin Legea pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Bruna și Sura de Stepă, adoptată de Senat, fermierii români beneficiază de un ajutor de stat pentru investiții în ferme, adăposturi pentru animale de reproducție. De același ajutor beneficiază și institutele, stațiunile de cercetare și dezvoltare pentru creșterea taurinelor, asociațiile / organizațiile crescătorilor de bovine care conduc și mențin Registrele genealogice ale raselor respective. Ajutorul de stat se acordă pentru înființarea și/sau modernizarea de ferme și adăposturi pentru animale de reproducție, cu capacități cuprinse între 30 de locuri de cazare și maxim 300 de locuri de cazare/beneficiar.
Ajutorul de stat se acordă pentru înființarea și/sau modernizarea de ferme și adăposturi pentru animale de reproducție cu capacități cuprinse între minimum 30 de locuri de cazare și maximum 300 de locuri de cazare/beneficiar.
Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară, în cazul construcției de ferme noi. Ajutorul se acordă o singură dată pentru investițiile aferente unei ferme sau adăposturi pentru animale de reproducție realizate prin acest Program.
Beneficiarii Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Bruna și Sura de Stepă, nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri reglementate prin această lege.
Cheltuieli eligibile sau pentru ce se dau banii ?
Vor fi luate în vedere construcția fermelor și adăposturilor noi; investiții în adăposturi și ferme aflate în conservare; achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare, adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, mijloace de transport pentru animale, echipamentele necesare unui centru de testare a taurilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli; costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță. Nivelul ajutorului de stat este de maxim 40% din costul standard. Acesta poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale, fără a depăși 90 de puncte procentuale pentru: tinerii fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program; investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; coopera­tive.
Cum se accesează subvenția?
Începând cu data de intrare în vigoare a Legii, beneficiarii depun cererea de înscriere în Program la direcțiile județene pentru agricul­tură pe a căror rază teritorială înființează fermele / adăposturile.
La cerere, se atașează: împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și o copie BI/CI al împuternicitului persoană fizică, după caz; copie de pe actul constitutiv; dovadă cont activ bancă/trezorerie; pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, adminis­trare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecăto­rească, lege; plan cadastral.
După înscrierea în program, pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile județene pentru agricultură, unde a fost înregistrată cererea de înscriere.
Acte atașate cererii de finanțare: studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată; extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția, după caz; certificat de urbanism; oferta de preț sau factura proformă pentru echipamentele descrise în studiul de fezabilitate.
Pentru acordarea unui avans, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției: autorizația de construcție; studiul geotehnic; aviz sanitar veterinar; aviz de mediu; aviz emis de Direcția de Sănătate Publică Județeană; declarație pe proprie răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate prin această lege; factură fiscală și contract de achiziție.
După acordarea avansului, beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale, însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și care se încadrează în tipul de cheltuieli eligibile. Decontarea următoarelor cheltuieli efectuate până la finalizarea investiției se efectuează pe baza documentelor de plată și a facturilor atașate graficului de lucrări.
În termen de trei zile de la acordarea avansului, beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni 150 cm lungime și 200 cm lățime, din material rezistent, amplasată în loc vizibil, pe care inscripționează: investiție beneficiară a Programului de susținere a crescătorilor de taurine conform cererii nr….de la Direcția pentru Agricultură a județului…
Termenul maxim de realizare a investițiilor este de un an și șase luni de la încasarea avansului, cu posibilitate de prelungire, la cererea beneficiarului, cu maxim șase luni.
Beneficiarii ajutorului de stat trebuie să desfășoare activitatea de creștere și exploatare a taurinelor o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul, închirierea sau vânzarea investiției se face cu respectarea acestei reguli. Beneficiarul este exonerat de sancțiuni în cazurile de forță majoră.
Valoarea totală a ajutorului de stat este de 10 milioane de euro și se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii. Plafoanele anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Schema de ajutor de stat se implementează după primirea deciziei Comisiei Europene. Dacă această decizie conține noi prevederi, schema de ajutor de stat se completează sau se modifică.
Sectorul creșterii bovinelor se confruntă cu o criză severă. Efectivul de animale a scăzut de la 2.819.000 capete, câte erau în 2007, la 2.049.000 capete în 2016, o scădere de 27%. Din structura de rasă a efectivului femel taurin catagrafiat în anul 2017 de către Agenția Națională pentru Zootehnie, Bălțata Românească reprezintă 31,9% (497.163 capete) din total efectiv, se arată în Expunerea de motive la acest proiect de lege.
În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Legii, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, adoptă normele metodologice de aplicare a Legii. În acest moment, propunerea legislativă se află la Camera Deputaților, care este for decizional, și a fost deja avizată favorabil, pe data de 13 martie 2018, de Comisia pentru industrii și servicii. Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților are termen de depunere a raportului privind această propunere legislativă pe data de 22 martie 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Agricultura

%d blogeri au apreciat: