Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Precizări privind scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribua­bilii că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publi­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificări, începând cu 1 ianuarie 2012, procedurii de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 35.000 euro (119.000 lei). Potrivit acestor dispoziţii, persoana impozabilă înregistrată în sco­puri de TVA care, în cursul anului calen­daristic precedent, nu depăşeşte pla­fonul de scutire sau plafonul deter­minat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la finele anului, poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate.

Solicitarea se face prin comple­ta­rea şi depunerea la organul fiscal com­petent a formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregis­tră­rii în scopuri de TVA în cazul per­soa­nelor impozabile, înregistrate în sco­puri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal”.

Solicitările de scoatere din evi­denţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA au putut fi depuse în­ce­pând cu 1 ianuarie 2012 până în 10 ianuarie 2012 inclusiv de către per­soa­nele impozabile a căror cifră de afaceri realizată la sfârşitul anului 2011 nu a depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro (119.000 lei) sau plafonul deter­minat proporţional cu perioada scursă de la înfiinţarea persoanei din cursul anu­lui 2011 până la 31 decembrie 2011.

Pentru solicitările de scoatere din evidenţă depuse începând cu 1 fe­brua­rie 2012, condiţia pentru scoate­rea din evidenţă se referă atât la cifra de afaceri realizată la sfârşitul anului 2011, cât şi la cifra de afaceri realizată de la 1 ianuarie 2012 până la data solicitării scoaterii din evidenţă, care să nu depăşească plafonul de scutire calculat proporţional cu perioada scur­să de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se lună calenda­ris­tică întreagă.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoa­ne­lor înregistrate în scopuri de TVA con­form art. 153 din Codul Fiscal. În ulti­mul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evi­denţă pentru bunurile/serviciile achizi­ţio­nate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Propunere de act normativ pentru procedură de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare în cazul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, marţi, 10 ianuarie a.c., pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, cate­go­ria Legislaţie/Transparenţă decizio­nală, au fost publicate: Proiectul de Ordin al ministrului Finanţelor Publice pen­tru aprobarea Procedurii de certi­fi­care a declaraţiei privind nedeductibili­tatea taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, anexele şi referatul de aprobare.

În Monitorul Oficial al României, Par­tea I, nr. 849/2011 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Ho­tă­rârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finan­ţate prin programele operaţio­nale. Potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (3) din acest act normativ, în vederea rambur­sării cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Organul fiscal competent din subor­dinea ANAF are obligaţia certifi­cării declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de documentele justificative necesare, astfel cum prevăd dispoziţiile alin. (4) ale aceluiaşi articol.

În acest context, proiectul propune aprobarea unei proceduri de certifi­care a declaraţiei privind nededuc­tibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nede­duc­­tibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.

*

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass-media, cu menţiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”: prin scrisori, la adresa: ANAF – Direcţia de comu­nicare, relaţii publice şi mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucu­reşti, cod poştal 050741; electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro; prin fax, la numărul: 0213.199.857.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: