Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Obligaţii declarative ale plătitorilor şi beneficiarilor de venituri cu regim de reţinere la sursă


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte per­soa­­nelor fizice care realizează ve­nituri din activităţi independente pre­văzute la art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi comple­tă­rile ulterioare – drepturi de pro­prie­tate intelectuală; vânzarea bunu­ri­lor în regim de consignaţie; acti­vităţi desfăşurate în baza con­trac­telor de agent, comision, sau man­dat comercial; activităţi desfă­şu­rate în baza contracte­lor/con­ven­ţiilor civile încheiate potrivit Co­dului Civil; activitatea de exper­tiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară – că, începând cu 1 ianuarie 2011, au dreptul să op­te­ze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 52 indice 1 din CF.

Opţiunea pentru cota de 16% se exercită în scris în contrac­tul/raportul juridic încheiat între per­­soanele fizice şi persoanele juri­dice plătitoare de venituri.

Impozitele pe veniturile pre­zen­­tate mai sus sunt calculate, reţi­nute, virate şi declarate de plătitorii de astfel de venituri.

Declarare şi plată

1. Indiferent de cota pentru care au optat, 10% sau 16%, de­cla­rarea acestor impozite se face de către plătitorii de venituri prin completarea formularului 100 „De­claraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, lunar, astfel:

– rândul 8 „Impozit pe venituri din drepturi de proprietate intelec­tuală”;

– rândul 9 „Impozit pe venituri din activitatea de expertiză conta­bi­lă şi tehnică, judiciară şi extraju­diciară”;

– rândul 10 „Impozit pe venituri din contracte/convenţii civile în­che­iate potrivit Codului Civil”;

– rândul 11 „Impozit pe venituri din consignaţie, contract, agent, comision, mandat comercial”;

De asemenea, plătitorii de venituri cu regim de reţinere au obligaţia să depună la unitatea fiscală de domiciliu formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit” până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului următor, pentru anul expirat.

Atenţie! Persoanele fizice be­ne­ficiari ai veniturilor obţinute din sursele menţionate mai sus, că­rora li s-a reţinut impozit anticipat în cotă de 10%, au obligaţia să depună formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, până la 15 mai a anului următor, pentru anul expirat.

Persoanele fizice care au optat pentru impunerea veniturilor menţionate mai sus cu cota de 16%, nu au obligaţia să depună formularul 200.

2. Persoanele fizice care reali­zează venituri de natură profesio­nală definite la art. II din OUG nr. 82/2010 (drepturi de autor şi drep­turi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din CF – ve­nituri rezultate din activităţi pro­fe­sionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil) datorează contribuţiile individuale de asigu­rări sociale – 10,5%; asigurări pentru şomaj – 0,5% – şi impozit pe venituri de natură profesională.

Contribuţiile se calculează, se reţin şi se virează lunar la bugetul statului şi bugetul asigurărilor so­ciale de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se obţin veniturile şi se de­cla­ră în formularul 112, secţiunea C, de plătitorul de venit.

De reţinut!

Persoanele fizice care obţin astfel de venituri şi sunt asigurate în alte sisteme, neintegrate siste­mu­­lui public de pensii şi alte drep­turi de asigurări sociale, şi per­soa­nele care au calitatea de pen­sionari nu datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj. Pentru aceste venituri se plăteşte impozit în cotă de 10% sau 16%.

Impozitul se declară lunar în formularul 100, la rândurile 8 „Im­po­zit pe venituri din drepturi de proprietate intelectuală” şi 10 „Im­pozit pe venituri din contrac­te/con­venţii civile încheiate potrivit Co­du­lui Civil”, până la data de 25, inclu­siv, a lunii următoare celei în care se obţin veniturile.

Persoanele fizice care, în mod ocazional, realizează, pe lângă ve­niturile de natură salarială şi veni­turi de natură profesională (drep­turi de autor şi drepturi co­nexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din CF) nu dato­rea­ză contribuţiile individuale şi pen­tru aceste venituri de natură profesională.

Persoanele care, în mod oca­zional, realizează exclusiv venituri de natură profesională din drepturi de autor şi drepturi conexe defi­nite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din CF, dar şi persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială astfel de venituri, datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri.

*

Baza legală: art. 52, 52 indice 1; art. 93, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare; Or­dinul preşedintelui ANAF nr. 1.803/2010 pentru aprobarea mo­delului şi conţinutului formu­la­rului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe be­ne­ficiari de venit”; Hotărârea Gu­ver­nului nr.1397/2010 privind mo­delul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „De­claraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impo­zitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”; Ordinul pre­şedintelui ANAF nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea mo­de­lului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozi­te­lor, taxelor şi contribuţiilor cu re­gim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: