Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

O lună jumătate pentru ajutorul specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică


Printr-un comunicat oficial de presă cu semnătura directorului Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Judeţean Vâlcea informea­ză că în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2013, inclusiv se pot depune cererile de solici­tare a ajutorului specific acordat pentru îmbu­nă­tăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică. Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fon­duri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). „Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vege­tală şi animalieră, care sunt înregistrate în siste­mul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de conversie – trecerea de la agri­cultura convenţională la agricultura ecolo­gică.

Beneficiarii ajutorului specific sunt per­soa­ne fizice, persoane fizice autorizate, între­prin­deri individuale sau familiale constituite con­form O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele con­di­ţii: sunt înregistraţi  în fiecare an pentru care so­li­cită ajutorul specific, în sistemul de agricul­tură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dez­vol­tării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile ­Agri­co­le de Dezvoltare Rurală judeţene; deţin un con­tract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Euro­pe­ne, aprobat de către MADR; deţin un do­cu­ment justificativ/certificat de conformita­te/maş­ter certificat/certificat de confirmare a conver­siei, în care se menţionează statutul exploa­taţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cul­tura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente; respectă normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu – GAEC și cerințele legale în materie de ges­tionare; SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea ce­rin­ţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România), dacă solicită și sprijin pentru suprafață.

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioa­dei de conversie. Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal. Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află în­re­gistrat sediul social pentru persoane juri­dice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru per­soa­ne fizice.

Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 1 noiembrie 2013. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modifi­că­rile şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii poate fi con­sultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de com­pletare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare”, se mai stipulează în document.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: