Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 decembrie 2018

Minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2012?


BADELE_FLORELPentru a asigura demararea în condiţii optime a campaniei agricole din toamnă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru acordarea de plăţi suplimentare sub forma unui ajutor de minimis care să contribuie la finanţarea înfiinţării culturilor de toamnă în anul 2012.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Agri­cole Vâlcea, ajutorul se acordă în confor­mi­tate cu regulamentul CE nr.1535/2007, iar cuantumul maxim nu depăşeşte echiva­lentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei. „Prin această schemă de ajutor de mi­ni­mis se propune un cuantum de 200 lei/ha pentru înfiinţarea culturilor de toam­nă (grâu comun, orz, orzoaică, rapiţă, triticale, secară, grâu dur), pentru o suprafaţă de minimum 1 ha, până la cel mult 150 ha inclusiv, pe exploataţie. Pot beneficia de acest ajutor: producători agri­coli – per­soa­ne fizice; producători agricoli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoa­ne juridice, producători agricoli – persoane juridice”, ne-a lămurit Florel Bădele (foto), directorul exe­cu­tiv al Direcţiei Agricole Vâlcea.

Potrivit statisticilor, de plăţile compen­satorii beneficiază aproximativ 450.000 de producători agricoli, iar suprafaţa cultivată cu culturi de toamnă acoperita de prezenta schemă de ajutor de minimis este de cca. 1,8 milioane ha. Resursele financiare ne­ce­sare aplicării schemei de ajutor de mi­nimis, reglementată prin această hotărâre, sunt de 350 milioane lei (aprox. 80 milioane euro) şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare acordate MADR pentru anii 2012 si 2013.

Termenul limită de depunere a cere­ri­lor de sprijin financiar la direcţiile agricole ju­d­eţene este 16 noiembrie 2012, dată după care vor fi făcute plăţile către bene­fi­ciari.

Clauza specială Măsurii 214

Beneficiarii Măsurii 214 – Plăţi de agro-mediu pot accesa clauza de revizuire pentru angajamentele de agromediu, cerând anularea acestora. De asemenea, fermierii pot solicita încheierea angaja­mentelor aflate în derulare pentru Măsurile 211 – „Sprijin pentru fermierii din zonele defa­vorizate montane” şi 212 – „Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane” , fără a fi nevoiţi să ramburseze plăţile efectuate pentru perioada în care angajamentul a fost în vigoare.

Având în vedere că, începând cu anul 2012, se implementează cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) în cadrul siste­melor de sprijin pentru agricultori (Ordinul MADR/MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011), beneficiarii Măsurii 214 – Plăţi de Agromediu pot accesa clau­za de revizuire, iar beneficiarii Măsurilor 211 şi 212 – Plăţi pentru zone defavorizate – pot solicita încheierea angajamentelor aflate în derulare în perioada de depunere a cererilor unice de plată pe suprafaţă afe­rentă anului 2012, fără a returna sumele primite în anii anteriori de angajament, Cerinţele legale în materie de gestionare – SMR – privind mediul şi identificarea şi înre­gistrarea animalelor, în cadrul sche­me­lor şi măsurilor de sprijin pentru agricultorii din România, împreună cu Bunele condiţii agricole şi de mediu, constituie norme de eco-condiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin şi se aplică pentru activitatea agricolă a agricultorului şi pe suprafaţa agricolă a exploataţiei.

Conform Direcţiei Agricole, clauza de revizuire pentru angajamentele de agro-mediu şi închiderea angajamentelor LFA la iniţiativa fermierului (ZMD, ZDS, ZSD) asi­gură ajustarea acestora în cazul amendă­rii/revizuirii standardelor obligatorii rele­van­te sau a cerinţelor specifice şi, totodată, pentru cerinţele minime pentru fertilizanţi şi produse folosite pentru protecţia plantelor şi a altor cerinţe obligatorii relevante sta­bilite prin legislaţia naţională. Dacă o asemenea ajustare a legislaţiei naţionale sau comunitare nu este acceptată de către beneficiar, angajamentul este anulat/în­chis, fără însă a se cere rambursarea plăţilor efectuate până la acea dată. Declaraţia de revizuire se poate completa numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până la termenul limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare.

Începând cu 2012, s-a trecut la imple­mentarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR – Cerinţele Statutare de Management) privind mediul şi identifi­ca­rea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agri­cultori, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului nr. 187/2155/42/2011. Ca ur­ma­re, pentru 2012, datorită modificărilor le­ga­te de cerinţele de eco-condiţionalitate şi conform PNDR, fermierii pot solicita, în acest an, completarea declaraţiei de revizuire a angajamentului de agro-mediu în derulare, adică pot aplica clauza de revizuire, până la data de 11.06.2012 inclusiv, fără rambursarea plăţilor efectuate în conformitate cu prevederile legale.

Astfel, fermierii care declară că exploa­tează pajişti permanente trebuie să facă dovada utilizării acestor suprafeţe cu animale. Dacă fermierul nu poate asigura o încărcătură minimă de animale pe ha, va trebui să efectueze o lucrare de cosit pe an pe suprafaţa nepăşunată. Obligativitatea asi­gurării nivelului minim de păşunat este de­finită de cerinţa GAEC 7 prevăzută în Or­dinul MADR nr. 36/22 februarie 2012: “În­treţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul acti­vităţilor desfăşurate pe pajiştile perma­nente, completat la zi, conform modelului aprobat de APIA”. În situaţia în care nu se coseşte suprafaţa nepăşunată, se consi­deră că pe această suprafaţă nu s-a res­pectat GAEC 7, fermierul fiind sancţionat în funcţie gradul de nerespectare a acestor cerinţe.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: