Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 noiembrie 2018

MADR umblă iar la legislația studiilor de calitate a solului


Direcția Agricolă Vâlcea informează că Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de act normativ privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură:
„Având în vedere referatul de aprobare nr. 260044/2017 al Direcției Generale Politici Agricole și Strategii, în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 243/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificare art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin:
Art. I
– Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol vegetație forestieră pentru silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 10 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: ”d) dețin în proprietate utilajele și echipamentele de laborator pentru prelevarea probelor și efectuarea analizelor specifice studiilor privind calitatea solului.”
2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) În situația în care cererea-tip și documentația sunt complete, comisia dispune examinarea specialiștilor împuterniciți de persoana fizică/juridică în acest sens, precum și transmiterea formularului completat potrivit Anexei nr. 3 de către persoana fizică/juridică solicitanta atestării către direcția pentru agricultură județeană din județul unde se află utilajele și echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicită atestarea în vederea verificării bazei tehnico materiale înscrisă în formularul depus la dosar. (4) Verificarea bazei tehnico-materiale înscrisă în formularul depus, potrivit prevederilor alin (3), se face de către o echipă mixtă formată din specialiști desemnați de către directorul direcției pentru agricultură județeană și specialiști desemnați de către directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice din județul unde se află utilajele și echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicită atestarea, în termen de maxim 20 de zile de la data primii acestuia.”
3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Evaluarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică se realizează de fiecare membru al comisiei și se concretizează prin două note de la 1 la 10: una pentru studiul prezentat și alta pentru nivelul de cunoștințe teoretice de specialitate ce rezultă în urma interviului.”
4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Certificatul de atestare se tipărește cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice: a) hârtie de securitate; b) tipărire pe format A4; c) finisare în carnete a câte 100 de file, cu copertă din hârtie ofset; d) tipărire față două culori; e) fila este formată din matcă și certificat, separate prin perfor, cu serie dublă și numerotare dublă din 7 cifre, de la 0000001 la 0010000; f) seria certificatului se completează cu indicativul județului/municipiului București, la momentul emiterii certificatului; g) text negru.”
5. La articolul 24, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: ”(3) Comisia de soluționare a contestațiilor comunică decizia finală fiecărui contestator, prin secretariatul comisiei de atestare, în termen de 30 de la data înregistrării contestației.” Actul normativ se află în dezbatere publică timp de 10 zile pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: