Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 decembrie 2018

La Tomşani, în prim-plan: şcoala


Autorităţile locale, cadrele didac­ti­ce, sătenii comunei Tomşani au săr­bă­torit, cu multă satisfacţie, un eveni­ment deosebit de important pentru via­ţa comunităţii: 50 de ani de la înfiin­ţa­rea primei clase de gimnaziu din comună.

Prin Reforma învăţământului din 1948, Şcoala Tomşani a rămas doar cu patru clase primare, învăţământ obli­gatoriu.

Elevii care doreau să continue învăţătura parcurgeau pe picioare, zilnic, 4-5 km la şcolile de 7 ani din comunele Costeşti, Foleşti de Sus, Măldăreşti sau Horezu.

Dar, din septembrie 1961, învă­ţă­mântul de 8 ani a devenit obligatoriu, ceea ce a determinat înfiinţarea şco­lilor de 8 ani şi în comunele Tomşani şi Foleşti de Jos.

Într-o sală arhiplină erau prezenţi absolvenţi ai gimnaziului Tomşani care locuiesc şi lucrează în prezent în co­mună, dar şi în oraşele Constanţa, Pi­teşti, Râmnicu-Vâlcea etc., cadre di­dac­tice, reprezentanţii autorităţilor locale, ai ISJ Vâlcea.

Directoarea Şcolii de 8 ani Tomş­ani, Teodorescu Maria, a deschis şi condus adunarea, dovedind autentice abilităţi de comunicare pedagogică. Ros­tind cuvântul de „bun venit”, a ţinut să precizeze că iniţiativa acţiunii îi apar­ţine profesorului Ion Armăşescu; a relevat totodată importanţa şcolii pen­tru comunitate şi eforturile susţi­nu­te ale unei generaţii de cadre didac­tice, pătrunsă de spiritual haretian, pentru luminarea fiilor comunei.

Primarul comunei, inginer-jurist, Pear­cu Dumitru, absolvent al gimna­ziu­lui din comună, a lăudat activitatea ca­drelor didactice şi a relevat preo­cu­pă­rile majore ale Primăriei pentru crearea condiţiilor materiale în vederea realizării unui învăţământ performant în localitate.

Reprezentantul ISJ Vâlcea, ins­pec­tor Vasile Ion, impresionat de ini­ţia­tivă, a remarcat colaborarea efici­entă între reprezentanţii Primăriei şi ca­drele didactice pentru realizarea de­zideratelor educaţiei la nivelul ce­rinţelor contemporane.

Octogenarul profesor de mate­ma­tică, Armăşescu Ion, a evocat con­vin­gător cum s-a format colectivul di­dactic (primul director fiind Dia­co­nes­cu Ion, iar dumnealui – primul diri­gin­te), eforturile susţinute ale profesorilor, părinţilor şi Primăriei pentru cons­trui­rea unei locaţii corespunzătoare, în nu­mai doi ani, activitatea susţinută pen­tru pregătirea matematică a ele­vilor, de rezolvare a problemelor din Gazeta matematică şi fizică, rezul­ta­tele notabile la admiterea în licee şi şcoli profesionale, la concursurile cul­turale, organizarea de excursii, vizite etc., apreciază preocuparea colec­ti­vu­lui didactic ce a urmat de a preluat tot ce a fost valoros, de a sincroniza acti­vitatea desfăşurată cu cerinţele tim­pu­lui, stimulând diversitatea şi creaţia.

Documentarul realizat de condu­ce­rea şcolii, prin imaginile proiectate şi explicate, a evidenţiat preocuparea as­cendentă pentru crearea condiţiilor pen­tru educaţie, culminând cu reali­za­rea unei clădiri moderne prin grija primarului comunei.

Participanţii la dezbateri, Popa Cos­­tică (profesor), Caliciu Victor (in­gi­ner), Smedescu Păun (economist), Ghen­­cea Valerică, Frumuşelu M. (pro­fe­­sor), Teodorescu Maria (director), Pear­cu Dumitru (primar), Bădescu Ni­co­lina (profesor), Tomescu Dorina (edu­catoare) au evocat întâmplări pline de farmec din timpul activităţii şco­lare, un capitol special repre­zen­tându-l lecţiile de matematică, carac­te­rul lor practic care a dat durabilitate cu­noştinţelor, pregătirea suplimentară – fără plată – la şcoală, la domiciliul ele­vilor sau al profesorului „neobosit” şi „neastâmpărat” Ion Armăşescu, com­petent şi eficient în tot ce între­prin­dea, ilustrând prin fapte ceea ce sus­ţinea şi în prezenta adunare: „Oriun­de şi oricând, o instituţie de un grad superior de educaţie şi instrucţie înseamnă un viitor mai luminos, mai decent şi mai sigur pentru generaţiile unei comunităţi” căci „Fără setea de cultură, un popor e o gloată, nu o oaste”. (N. Iorga).

Ca unul dintre cei care au vibrat la bucuriile şi durerile tomşănenilor, profesorul Ion Armăşescu şi-a permis, pe structura unui clasic şi veritabil „Testament” să spună:

„Urmaşilor mei tomşăneni

Las vouă moştenire

Creşterea setei de cultură

Şi a locurilor proslăvire.”

În acest context, inginerul Caliciu Victor a propus adunării şi autorităţilor locale, din iniţiativă proprie, spontan, să i se acorde profesorului Ion Armă­şes­cu titlul de „cetăţean de onoare al co­munei”, propunere susţinută de în­trea­ga adunare, receptată de primarul comunei.

A urmat o masă de sărbătoare la Pensiunea Evrica, cu preparate proas­pete şi gustoase, într-un decor mirific, participanţii şi-au depănat şi alte amin­tiri de suflet, stimulate de o veritabilă ţuică de prună şi de prezenţa fru­moa­sei patroane.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: