Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 noiembrie 2018

Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabililii că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44/21.01.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MiniSterului Finanţelor Publice, prin care au fost aduse o serie de precizări referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 şi a raportărilor anuale la 31 decembrie 2012.

Obligaţie

Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea con­ta­bilităţii nr. 82/1991, respectiv: societăţile co­mer­ciale, societăţile/companiile naţionale, re­giile autonome, institutele naţionale de cer­cetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice; instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial; subunităţile fără perso­na­litate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Co­mu­nităţilor Economice Europene, parte com­po­nentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009 şi anume: 3.650.000 euro – total active; 7.300.000 euro – cifra de afaceri netă; 50 – număr mediu salariaţi, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: bilanţ, cod 10; cont de profit şi pierdere, cod 20; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxu­rilor de numerar; note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care la data bilanţului nu depă­şesc limitele a două dintre criteriile de mări­me pre­vă­zute mai sus întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10; cont de profit şi pierdere, cod 20; note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Entităţile care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru siste­mul simplificat de contabilitate întocmesc situa­ţii financiare anuale simplificate la 31 decem­brie potrivit OMFP nr. 2.239/2011 pentru apro­ba­rea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind: bilanţ simplificat, cod 10; cont de profit şi pierdere, cod 20.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Societăţile comerciale cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tran­zacţ­ionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Fi­nan­ţelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare întocmesc situaţii financiare anuale.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezul­tatului exerciţiului în conformitate cu reglemen­tările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor le­gale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă elec­tro­nică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garan­tare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, enti­tăţile autorizate, reglementate şi supra­ve­ghea­te de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi entităţile autorizate, reglementate şi supra­ve­gheate de Comisia de Supraveghere a Sis­te­mului de Pensii Private, întocmesc situaţii finan­ciare anuale pentru exerciţiul financiar în­cheiat la 31 decembrie, în conformitate cu regle­mentările contabile aplicabile acestora.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi su­pravegheate de Banca Naţională a Româ­niei, vor fi avute în vedere, pe lângă regle­men­tările aplicabile acestora, şi prevederile cu­prinse în Reglementările contabile aplicabile ins­tituţiilor de credit, instituţiilor financiare neban­care şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Termene

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoa­rele: pentru societăţile comerciale, societă­ţile/com­paniile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului fi­nan­ciar; pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu mo­di­ficările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Subunităţile din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor des­chise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic Euro­pean, depun situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu în­toc­mesc situaţii financiare anuale, respectiv situa­­ţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii: denu­mirea completă (conform certificatului de înma­tri­culare); adresa şi numărul de telefon; nu­mă­rul de înregistrare la Registrul Comerţului; codul unic de înregistrare; capitalul social.

Depunerea la unităţile teritoriale ale Mi­nis­terului Finanţelor Publice a declaraţiilor entită­ţilor care nu au desfăşurat activitate de la cons­ti­tuire până la 31 decembrie se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Alte precizări

Entităţile vor depune, potrivit legii, la unită­ţile fiscale, situaţii financiare anuale, respectiv situaţii financiare anuale simplificate pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, întocmite cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de aco­perire a pierderii contabile. Situaţiile finan­ciare anuale vor fi însoţite şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu mo­di­ficările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situa­ţiilor financiare anuale şi confirmă că:  politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor finan­cia­re anuale sunt în conformitate cu reglemen­tările contabile aplicabile; situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei fi­nan­ciare, performanţei financiare şi a celorlalte in­for­maţii referitoare la activitatea desfăşurată; per­soana juridică îşi desfăşoară activitatea în con­diţii de continuitate. Situaţiile financiare anua­­le simplificate vor fi însoţite de raportul administratorilor la a cărui elaborare se aplică prevederile secţiunii 10 „Conţinutul raportului administratorilor” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Eco­nomice Europene, parte componentă a Re­glementărilor contabile conforme cu direc­ti­ve­le europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare se pot depune în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: