Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică intră în vigoare la 1 ianuarie 2014


Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică a fost publicat în Monitorul Oficial. În conformitate cu Constituția în vigoare, acest ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a prezen­tului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor pri­vind înregistrarea operatorilor în agricul­tura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările şi comple­tările ulterioare, se abrogă.

Acest ordin a fost emis ținând cont de Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013, ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Con­siliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor eco­lo­gice, precum şi de abrogare a Regula­mentului (CEE) nr. 2.092/91, în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produ­sele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi func­ţio­narea Ministerului Agriculturii şi Dez­voltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modi­ficările şi completările ulterioare.

Prin acest ordin se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în siste­mul de agricultură ecologică, care pro­duc, procesează, importă, exportă, depo­zitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în confor­mi­tate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroali­men­tare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi comple­tările ulterioare, definiţi conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produ­selor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

Ordinul mai prevede obligația ca, în fiecare an, până la data de 16 mai (in­clusiv), operatorii să-și înregistreze acti­vitatea la Ministerul Agriculturii şi Dez­vol­tării Rurale (MADR), prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate de MADR (DAJ/EM), denumite în conti­nuare DAJ/EM. Operatorii completează fişele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 şi le depun la DAJ/EM pe a căror rază au sediul social.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, ur­mă­torii operatori: a) producătorii din pro­duc­ţia vegetală şi animalieră care se în­re­gistrează pentru prima dată ca ope­ra­tori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înfiinţate după data de 16 mai şi cu condiţia ca inspecţia pen­tru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetaţie; b) produ­cătorii din producţia vegetală, animalieră şi din acvacultură, care accesează mă­suri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi/sau Programul ope­raţional pentru pescuit, cu condiţia pre­zen­tării copiei de pe contractul de con­sultanţă/contractul de asistenţă şi/sau a Declaraţiei pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în siste­mul de agricultură ecologică, prevăzută în anexa nr. 8, numai în situaţia elaborării proiectului de către solicitant; c) ope­ratorii din sistemul de agricultură ecolo­gică – flora spontană; d) procesatorii; e) comercianţii; f) importatorii; g) expor­ta­torii. Toate aceste categorii îşi încep acti­vitatea după data de 16 mai.

Înregistrarea operatorilor care valo­ri­fică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etiche­tarea şi controlul, care reglementează mă­surile de control, în caz de subcon­tractare. În acest sens sunt necesare:

a) lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fie­care judeţ care face obiectul acestei soli­citări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianţilor de produse ecologice;

b) existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control;

c) un sistem corespunzător al docu­mentelor contabile, prin care se poate asigura trasabilitatea produselor.

Subcontractanţii sunt menţionaţi în Fişa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 – Procesator – Locaţia fer­mei/unităţii administrate/Puncte de lucru sau în Fişa de înregistrare a comer­ci­anţilor de produse ecologice, prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1 – Comerciant – Lo­ca­ţia fermei/unităţii administrate. Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ/EM pe raza judeţului în care au sediul social. În fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe.

Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi care comercializează exclusiv produse obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/EM doar Fişa de înregistrare a producătorilor în agri­cul­tura ecologică. În situaţia în care ope­ra­torii respectivi intenţionează să comer­cia­lizeze şi alte produse, provenite de la terţi, depun la DAJ/EM, pe lângă Fişa de înregistrare a producătorilor în agri­cul­tura ecologică, şi Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice.

Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;

b) declaraţia pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sis­temul de agricultură ecologică, conform anexei nr. 8 (pentru operatorii care acce­sea­ză măsuri din cadrul PNDR sau POP);

c) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevă­zut în anexa nr. 9.

Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ/EM. Fişele de înregistrare aprobate sunt înapoiate, în original, operatorilor în cau­­ză, iar o copie se păstrează la DAJ/EM. În cazul în care fişele de în­registrare nu sunt completate corect sau conţin informaţii neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile lucră­toa­re pentru rectificarea acestora. În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul prevăzut an­te­rior, procedura de înregistrare este anu­lată. DAJ/EM vor transmite la MADR, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul ope­ratorilor din agricultura ecologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. În scopul verificării informaţiilor cu­prin­se în fişele de înregistrare, dar şi pen­­tru alte clarificări, operatorul furni­zea­ză, la cererea MADR şi/sau a DAJ/EM, orice alte documente solicitate.

Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/EM. Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: