Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Începe CNDP 2013


vaci1• Crescătorii de bovine pot depune cererile pentru plăţile naţionale directe complementare (CNDP) pe anul 2013, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013. Sprijinul va fi acordat în acest an după noi reguli
 

Potrivit unui comunicat oficial de presă cu semnătura directorului Adrian Pintea,  APIA informează că Ordinul MADR 920/10 septembrie 2013 pentru sta­bilirea noului mod de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligi­bilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zoo­teh­nic la specia bovine a fost publicat în M. Of. nr. 0581 din 12 septembrie 2013.

„Crescătorii de bovine pot beneficia în acest an de un sprijin pe cap de animal, la care se adaugă un sprijin suplimentar pentru producţia de lapte. Data de referinţă este 31 ianuarie 2013.

Pentru a beneficia de schema decu­plată de producţie în sectorul carne, cres­cătorii de bovine trebuie să înde­pli­nească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să deţină un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data de referinţă de 31 ianuarie 2013; b) exploa­taţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31.01.2013 şi la data solicitării primei;

Sprijinul se acordă pentru minim 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Pentru a beneficia de schema decu­plată de producţie în sectorul lapte, cres­cătorii de bovine trebuie să  îndepli­nească, cumulativ, următoarele condiţii: a) exploataţia de bovine să fie înre­gis­trată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013;c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 2013;

Documente obligatorii

Cererea de solicitare a sprijinului  (pentru ambele scheme de sprijin),  aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA se depune la centrul local/ju­de­ţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen­tru Agricultură, respectiv al muni­ci­piului Bucureşti, unde are înregistrată exploa­taţia, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, însoţită de urmă­toa­rele documente: a) copie de pe buletinul de identitate / cartea de identitate / codul unic de înregistrare / certificatul de înre­gis­­trare; b) copie de pe paşaportul fie­cărui animal pentru care se solicită primă/ copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema de carne; c) copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării spriji­nului pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal, în baza documentelor notariale.

Odată cu cererea de solicitare a pri­melor sau în termen de 30 de zile calen­daristice de la data limită de depunere a cererilor, crescătorii de bovine mai tre­buie să depună următoarele documente: a) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploa­ta­ţie la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la ani­male, iar acţiunile prevăzute sunt efec­tuate la zi; b) adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate na­ţională sau de către o asociaţie a cres­că­torilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeve­rin­ţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al orga­nizaţiei/asociaţiei respective, prevede Ordinul MADR.

În plus, crescătorii de bovine care deţin un efectiv de minim 20 capete vaci în exploataţie la data depunerii cererii, au obligaţia ca în termen de 3 luni de la data limită de depunere a cererilor, să înscrie întreg efectivul de vaci în Registrul ge­nealogic al rasei deţinut de asocia­ţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic.

După înscrierea efectivului de vaci în Registrul genealogic al rasei, solicitanţii vor depune până la data de 29 ianuarie 2014 inclusiv la centrul APIA unde au de­pus cererea de solicitare a primei, o ade­verinţă eliberată de asociaţia/agenţia acre­ditată pentru înfiinţarea şi menţi­ne­rea Registrului genealogic, care confirmă înscrierea animalelelor în Registrul genealogic al rasei.

Asociaţiile care pot elibera ade­ve­rinţe trebuie să aibă membri în 50+1 judeţe sau să deţină acreditare pentru men­ţinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine

Organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care pot eli­bera adeverinţe trebuie să îndeplineas­că următoarele condiţii: să fie funcţio­nale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei; să fie organizaţii ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau afiliate la o organizaţie a cres­că­torilor de bovine organizată la nivel naţional.

Pentru dreptul de a certifica statutul de crescător de bovine al solicitanţilor de CNDP, organizaţiile crescătorilor de bo­vine, legal constituite, cu reprezenta­ti­vi­tate naţională, trebuie să depună la cen­trul APIA pe raza căruia au înregistrat se­diul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea ordinului MADR, în co­pie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:  lista cu membri, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din judeţele ţării sau acre­ditarea pentru înfiinţarea şi men­ţi­nerea Registrului genealogic al unei rase de bovine; certificatul de înregistrare fis­cală; bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară.

Asociaţiile afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezen­tativitate Naţională trebuie să depună la centrul judeţean al APIA pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea ordi­nului MADR, în copie şi în original, urmă­toarele documente: adeverinţă eliberată de organizaţia crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională din care să reiasă afilierea asociaţiei; certifi­catul de înregistrare fiscală; bilanţul con­tabil anual pentru anul anterior solicitării pri­mei, depus şi înregistrat la admi­nis­traţia financiară.

APIA va publica lista asociaţiilor care pot elibera adeverinţe crescătorilor de bovine. Ordinul MADR mai prevede că APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii situaţia centralizatoare cu efectivele de bovine și cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile, în vederea sta­bi­lirii cuantumului primelor pentru anul 2013 până în data de 1 martie 2014”, se mai regăseşte în text.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: