Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

În această dimineață, la Consiliul Județean A doua extraordinară în mai puțin de o săptămână


După extraordinara fulger de vineri dimineață, aleșii județului sunt chemați la o nouă întâlnire neprogramată. Astfel, agenda ședinței din această dimineață are ca puncte principale proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății și din lista aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea” nr. 12/11.12. 2017, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să declanșeze procedura de selecție pentru trei membri în Consiliul de administrație al societății, Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Expo Nord – Oltenia” SA, să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 209 din 25 septembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.
Direcțiile banilor din rectificare
Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea , finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea , pe anul 2017 se întemeiază pe următoarele considerente:
1. Potrivit prevederilor art.198 alin.(1) lit.b), din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, pentru dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. Prin Hotărârea nr.222/03.10.2017, s-a aprobat utilizarea sumei de 708.450 lei din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, respectiv pentru a asigura contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea, la achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale, pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Vâlcea, în valoare totală de 7.084.450 lei. Conform Anexei la Contractul nr.738/13119/02.10.2017, încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru alocarea fondurilor necesare aparaturii şi echipamentelor medicale, Consiliul Judeţean Vâlcea a înaintat Ministerului Sănătăţii cererile de alimentare nr. 15610/20.11.2017 şi nr. 16433/07.12.2017, în valoare totală de 6.376.000 lei.
l. Ministerul Sănătăţii, prin adresa nr.FB/12476/27.11.2017 ne-a comunicat că suma care urmează a fi virată pentru prima cerere de decontare a aparaturii medicale este de 5.935.000 lei, diminuând cu 1.000 lei valoarea la aparatul de încălzit pacienţi.
Ca urmare, pentru a se putea achita integral contravaloarea aparaturii şi echipamentelor medicale achiziţionate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, este necesară majorarea fondurilor alocate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, cu suma de 1.000 lei.
Suma de 1.000 lei se prevede la capitolul 66.02 Sănătate, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineat 51.02.28 „Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii” şi se asigură prin redistribuire de la capitolul 51.02 „Autorităţi executive”, din economiile înregistrate titlul 70 “Cheltuieli de capital”, poziţia 5 ”Copiator-2 buc.”.
2. Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, prin adresele nr.2855/08.12.2017, nr.2856/08.12.2017 şi nr.2894/12.12.2017,solicită suplimentarea subvenţiei pentru decontarea facturilor restante la plata serviciilor de pază şi chirii, întrucât veniturile proprii sunt insuficiente. Pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu paza, şi chiriile aferente imobilelor de patrimoniu, vă propun majorarea subvenţiilor ce se alocă Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, cu suma de 141,0 mii lei. Suma de 141,0 mii lei, se asigură prin redistribuire economiile înregistrate la capitolul 51.02 ’’Autorităţi executive”, Titlul 20 ’’Bunuri şi servicii
II. Rectificarea Bugetelor unor instituţii publice finanțate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017.
1 .Prin Nota de fundamentare nr.29712/07.12.2017, aprobată de ordonatorul principal de credite, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu suma de 1.000 lei, după cum urmează: a partea de venituri, se majorează prevederile la categoria de venit 43.10.14 ’’Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii” cu suma de 1.000 lei; a partea de cheltuieli, se propune majorarea cheltuielilor de capital cu 1.000 Iei.
De asemenea, prin adresa nr.29715/07.12.2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat pe anul 2017, după cum urmează: se diminuează cu suma de 3.470,00 mii lei, prevederile la categoria de venit 33.10.21 ’’Venituri din contractele încheiate cu Casa de asigurări sociale de sănătate”; se majorează cu suma de 3.470,00 mii lei, prevederile la categoria de venit 43.10.33 ’’Subvenţii din Bugetul Fondului Naţional Unic de Sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale”.
Totodată, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, solicită efectuarea de modificări valorice, la partea de cheltuieli, cu încadrarea în nivelul fondurilor aprobate.
2. Muzeul Memorial ’’Nicolae Bălcescu”, solicită prin adresa nr.1450/08.12.2017, majorarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu suma de 14,70 mii lei, la categoria devenit 33.10.50 ’’Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”. În ceea ce privesc cheltuielile acestea se majorează cu suma totală de 14,70 mii lei, după cum urmează: cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu suma totală de 50,20 mii lei. Din această sumă, 30,00 mii lei se alocă pentru decontarea integrală a serviciilor de pază. Cheltuielile de capital se diminuează cu suma totală de 35,50 mii lei, astfel: se diminuează prevederile la obiectivul de investiţii ’’Achiziţii muzeistice”, cu suma de 12,00 mii lei. De asemenea se renunţă la realizarea următoarelor obiective de investiţii, în sumă totală de 23,50 mii lei, după cum urmează: ”Construcţie magazie depozit lemn cărbune”, cu suma de 20,00 mii lei;’’Documentaţie privind intabularea în cartea funciară a clădirilor şi terenurilor de la Memorialul Nicolae Bălcescu”, cu suma de 2,00 mii lei; ’Construcţie magazie depozit lemne”, cu suma de 1,50 mii lei.
Ca urmare, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Memorial ’’Nicolae Bălcescu”, se actualizează la nivelul de 732,90 mii lei, din care: 427,35 mii lei, la Titlul 10 ’’Cheltuieli de personal”; 274,70 mii lei, la Titlul 20 ’’Bunuri şi servicii”; 30,85 mii lei, la Titlul 70 ’’Cheltuieli de capital”.
3. Muzeul Judeţean ’’Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea prin adresele nr.2855/08.12.2017, nr.2856/08.12.2017 şi nr.2894/12.12.2017, solicită rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, în sensul majorării acestuia cu suma de 147,0 mii lei, din care 6,00 mii lei la categoria de venit 33.10.50 ’’Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” şi 141,00 mii lei la subvenţii alocate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. La partea de cheltuieli, suma de 147,0 mii lei, va fi utilizată în cadrul titlului 20 ’’Bunuri şi servicii”, respectiv pentru decontarea facturilor restante, înregistrate la plata serviciilor de pază şi chirii. Totodată, Muzeul Judeţean ’’Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, solicită efectuarea de modificări valorice, între articolele de cheltuieli.
Ca urmare, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, se actualizează la nivelul de 3.261,00 mii lei, din care: 2.530,06 mii lei, la Titlul 10 ’’Cheltuieli de personal”; 694,94 mii lei, la Titlul 20 ’’Bunuri şi servicii”; 36,00 mii lei, la Titlul 70 ’’Cheltuieli de capital”.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: