Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

Depunerea formularului 208 pentru tranzacţiile efectuate în semestrul I 2011


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Pu­blice informează contribuabilii – no­tari publici – care au obligaţia calcu­lării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprie­tă­ţilor imobiliare din patrimoniul per­so­nal că, până luni, 25 iulie 2011, inclu­siv, au obligaţia să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, „Decla­ra­ţia informativă privind impozitul din trans­ferul proprietăţilor imobiliare din patri­moniul personal”, formular 208, pen­tru semestrul I 2011. Declaraţia va cu­prinde tranzacţiile prin care s-au efec­tuat transferuri ale dreptului de pro­prietate şi al dezmembrămintelor aces­tuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitării. Declaraţia se depune semestrial la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, astfel: până la data de 25, inclusiv, a lunii ur­mă­toare semestrului în care a avut loc au­tentificarea actelor privind trans­fe­rul proprietăţilor imobiliare din patri­mo­niul personal; ori de câte ori no­tarul public constată erori în declaraţia depusă anterior prin completarea unei declaraţii rectificative. Declaraţia se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţită de exem­pla­rul listat pe hârtie, semnat şi ştam­pilat, prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţio­nală de Administrare Fiscală, care se poate procura gratuit de la unităţile fiscale sau de pe websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, din meniul prin­ci­pal, secţiunea Asistenţă contri­bua­bili, categoria Programe utile/Decla­ra­ţii fiscale. Dacă, după autentificarea ac­tului sau întocmirea încheierii de finali­zare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasa­rea impozitului, acestea se vor solu­ţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din trans­ferul proprietăţilor imobiliare din patri­moniul personal.

Atenţie! Neîndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei în termenul legal se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, conform art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Baza legală: Cap. 8 indice 1 din Titlul III al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare; Ordinul comun al miniştrilor Economiei şi Finanţelor şi Justiţiei nr. 1.706/1889/C/2008 privind apro­barea procedurii de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veni­turile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor for­mu­lare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Instrucţiuni pentru completarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Mo­ni­torul Oficial al României, Partea I, nr. 498/13.07.2011, a fost publicat Or­di­nul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.276/2011 pentru aprobarea Ins­truc­ţiunilor privind completarea for­mu­la­rului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul mi­nistrului Finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulte­rioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fon­dului naţional unic de asigurări so­ciale de sănătate, bugetul Trezo­reriei Statului şi bugetele locale, din care pre­zentăm mai jos principalele as­pec­te. Deschiderea de credite bugetare se efectuează lunar, prin utilizarea for­­mularului „Cerere pentru deschi­de­rea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare. Cererile pentru des­chiderea de credite bugetare se în­tocmesc în două exemplare, care se semnează de către ordonatorii prin­ci­pali de credite sau de înlocuitorii lor de drept ori de alte persoane împu­ter­nicite în acest scop potrivit legii şi se avizează pentru control financiar pre­ventiv delegat şi/sau control financiar preventiv propriu, după caz. Exem­pla­rul nr. 1 al cererilor pentru des­chi­derea de credite bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pen­tru şomaj, bugetul Fondului naţio­nal unic de asigurări sociale de sănă­tate se prezintă pentru avizare Minis­terului Finanţelor Publice începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor buge­tare din bugetele locale se prezintă pentru avizare şi unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care uni­tă­ţile administrativ teritoriale au con­tu­rile deschise, începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de cre­di­te. Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se reţine de către instituţia publică iniţia­toare, iar răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise în acest exem­plar diferă de cele cuprinse în exem­pla­rul nr. 1 revine exclusiv acesteia. Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Pu­blică va înştiinţa ordonatorii princi­pali de credite cu privire la des­chi­derea creditelor bugetare solicitate de aceştia printr-o comunicare privind des­chiderea de credite bugetare. Co­municarea privind deschiderea de cre­dite bugetare împreună cu exem­plarul nr. 2 al cererii pentru des­chi­derea de credite bugetare constituie documente justificative pentru înregis­trarea în contabilitatea instituţiilor pu­blice a creditelor bugetare deschise. Unităţile Trezoreriei Statului vor eli­bera instituţiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare des­chise. Extrasele de cont împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru des­chiderea de credite constituie docu­mente justificative pentru înre­gis­trarea în contabilitatea instituţiilor pu­blice a creditelor bugetare deschise. For­mularul „Cerere pentru deschidere de credite bugetare” aprobat prin Or­di­nul ministrului Finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi com­pletările ulterioare, se generează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este dis­tribuit ordonatorilor principali de credite gratuit de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau poate fi des­căr­cat de pe site-ul Ministerului Finan­ţe­lor Publice, de la adresa: www.mfinante.ro. Cererea pentru deschidere de credite bugetare poate fi generată şi cu ajutorul aplicaţiilor in­for­matice ale instituţiilor publice, cu con­diţia respectării cel puţin a ele­men­telor din modelul aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi com­ple­tările ulte­rioare, şi a precizărilor art. 2 din OMFP nr. 2.276/2011.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: