Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Declaraţia 394 pentru luna ianuarie 2012


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribua­bilii plătitori de taxă pe valoarea adău­gată (TVA) cu termen lunar de de­cla­rare a decontului că, întrucât 25 fe­bruarie a.c. este zi nelucrătoare, până luni, 27 februarie a.c., au obligaţia de a depune la Fisc formularul 394 „De­cla­ra­ţie informativă privind livră­rile/pres­tă­rile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

Au această obligaţie:

– persoanele impozabile înregis­tra­te în scopuri de TVA în România, con­form art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pen­tru avansuri, şi pentru care exigi­bi­litatea intervine în perioada de rapor­tare. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare;

– persoanele impozabile înregis­tra­te în scopuri de TVA în România, con­form art. 153 din Legea nr. 571/2003, care realizează în Ro­mâ­nia, de la persoanele impozabile înre­gistrate în scopuri de TVA în România, achi­ziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de rapor­tare, inclusiv cele care au înscrisă men­ţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare;

Atenţie! În conţinutul formularului sunt evidenţiate distinct operaţiunile de livrări sau achiziţii de cereale şi plante tehnice prevăzute la art. 160 alin. 2), lit.(c) din Codul Fiscal pentru care se aplică taxarea inversă.

Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofac­turare.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier .pdf astfel:

– în format hârtie semnat şi ştam­pilat însoţit de suportul electronic la registratura organului fiscal sau prin poştă cu confirmare de primire;

– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.

Declaraţia se completează şi se validează cu ajutorul programelor de asistenţă, care sunt puse gratuit la dis­po­ziţia contribuabililor de unităţile fis­cale, sau pot fi descărcate de pe websiteurile ANAF, respectiv DGFP Vâlcea de la adresele:

– www.anaf.ro, secţiunea Decla­ra­­­ţii electronice/ Descărcare decla­ra­­ţii, din prima pagină, meniul su­perior.

– www.finantevalcea.ro, secţiu­nea Utile/Declaraţii electro­nice/Des­cărcare declaraţii, din prima pagină, meniul lateral stânga.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: