Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Declaraţia 205 pentru anul 2011


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează operatorii economici care reţin impozit pe venit beneficiarilor persoane fizice că până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv, trebuie să depună la Fisc Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pier­derile realizate, pe beneficiari de venit în anul 2011, formular 205.

În articolul de mai jos, pre­zentăm un documentar pe acea­stă temă.

Obligaţie

Plătitorii de venituri care în anul 2011 au avut obligaţia calculării, reţi­nerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, au obli­gaţia depunerii formularului 205 „De­claraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

Categorii de contribuabili care au obligaţia depunerii D 205

Prezentăm mai jos categoriile de contribuabili care au obligaţia depu­nerii formularului 205 „Declaraţie infor­mativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

1. Plătitorii de venit care au obli­gaţia calculării, reţinerii şi virării impo­zitului pe veniturile cu regim de reţi­nere la sursă, cu excepţia veniturilor de natură salarială şi asimilate aces­tora pentru veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consig­naţie; contracte de agent; contracte de comision/mandat comercial; activita­tea de expertiză contabilă, tehnică, ju­di­ciară şi extrajudiciară; activităţi des­făşurate în baza convenţiilor/con­trac­telor civile încheiate potrivit Co­dului Civil; activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere; câştigurile din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de con­tract precum şi orice alte operaţiuni si­mi­lare; câştiguri din trans­ferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societă­ţilor închise; dividende; dobânzi; câş­tiguri din transferul valo­rilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale; lichidarea persoanei juridice; premii şi jocuri de noroc; pensii; activităţi agricole; alte surse.

2. Intermediari, societăţile de admi­nistrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de per­soanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

3. Plătitorii de venituri din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare natu­rală, de pe terenurile agricole proprie­tate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru care nu s-a reţinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 190/2009.

Atenţie! Contribuabilii prevăzuţi la punctul 2, care pentru anul 2010 au completat şi depus formularul 206 „Declaraţie informativă privind câştigu­rile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”, cod 14.13.01.13/t.v.1; pentru anul 2011 vor completa şi depune formularul 205.

Formularistică

Plătitorii de venituri au obligaţia de­punerii declaraţiei în format elec­tronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) care poate fi obţinut de la unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websitel, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, categoria Programe utile/Declaraţii fiscale..

Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de situaţia centralizatoare, pre­vă­zută la secţiunea II – Date reca­pitulative – listată pe hârtie, semnată şi ştampilată, potrivit legii.

Rectificarea declaraţiei

În situaţia în care, după depu­ne­rea declaraţiei se constată date ero­nate sau date care nu au fost cuprinse în declaraţiile iniţiale, se completează şi se depune formularul 205 numai cu poziţiile corectate, sau cele care nu au fost declarate anterior. În cazul când trebuie eliminată o poziţie declarată anterior, în tabelul IV – Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit – pe tipuri de venit se vor înscrie datele de identi­ficare ale beneficiarului de venit iar în coloanele 4-7 se va înscrie cifra 0.

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depu­nere a Declaraţiei 205 se sancţio­nează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 până la 5.000 lei pentru persoane juridice.

*

Baza legală: art. 93 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (1), lit. i), coro­borat cu alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul pre­şedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru apro­barea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 72/30.01.2012.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: