Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul fiscal 2011


Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează contribuabili plătitori de impozit pe profit care au obligaţia completării şi depune­rii formularului 101 „Declaraţie pri­vind impozitul pe profit” că, potri­vit legislaţiei în vigoare, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2011 trebuie avute în vedere precizările de mai jos.

Contribuabilii, alţii decât societă­ţile comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juri­dice străine, care definitivează până la 25 februarie închiderea exer­ciţiului financiar, nu selectează obligaţia „Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct.1” (pct. 2 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat) în Declaraţia 100 pentru trimestrul IV 2011. Aceşti contribuabili trebuie să depună declaraţia anuală de impozit pe profit, formular 101, fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare şi vor plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la 25 februarie 2012 inclusiv.

Contribuabilii care declară până la 25 ianuarie 2012 prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi plătesc o sumă egală cu impozitul pe profit calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2011, trebuie să depună declaraţia anuală de impozit pe profit (formular 101) şi să facă plata finală a impozitului pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la 25 aprilie 2012 inclusiv.

Organizaţiile nonprofit au obliga­ţia de a declara şi plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal 2011, până la 25 februarie 2012 inclusiv.

De asemenea, contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit aferent anului fiscal 2011, până la data de 25 februarie 2012 inclusiv.

Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit se efectu­ează în conformitate cu prevederile Titlului II «Impozitul pe profit» luând în calcul veniturile şi cheltuielile înre­gistrate în anul 2011, conform le­gis­laţiei în vigoare până la 31 decembrie 2011.

Atenţie! În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru impozi­tul pe profit datorat de către contri­buabilii persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică şi persoanele fizice rezidente aso­ciate cu persoane juridice române, pen­tru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică (art. 13 lit. c) şi e) Codul fiscal) şi reţinut de persoana juridică respon­sa­bilă, nu se completează şi nu se depune declaraţia anuală de impozit pe profit.

*

*      *

Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003; Ordinul preşe­dintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru decla­rarea impozitelor, taxelor şi contri­buţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulte­rioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/30.01.2008.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: