Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

14 noiembrie 2018

Completarea şi depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România” pentru veniturile realizate în anul 2010 – Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract (IV)


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi inde­pen­dente, activităţi agricole pentru care ve­nitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cum­părare de valută la termen, pe bază de con­tract, precum şi orice alte operaţiuni si­mi­lare, altele decât cele cu instrumente finan­cia­re tranzacţionate pe pieţe autorizate şi su­pra­vegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mo­biliare, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, că au obligaţia ca, până la 15 mai 2011, să depună la Fisc „De­cla­raţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Generalităţi

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de con­tract, precum şi orice alte operaţiuni similare, al­te­le decât cele cu instrumente financiare tran­zac­ţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM).

Se completează pe baza documentelor justifi­cative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

Procurarea şi depunerea declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – de la adresa www.anaf.ro secţiunea Asistenţă contribua­bili/Toate formularele, cu explicaţii; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea – www.finantevalcea.ro, categoria Utile/Descăr­care declaraţii fiscale.

– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse la registratura administraţiei teritoriale unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exem­plare, scriind corect şi citeţ datele în modulele prezentate mai jos.

Modulul I. Date de identificare a contribuabilului

În acest modul se înscriu:

– numele/prenumele, adresa cu domiciliul fiscal, codul numeric personal/numărul de iden­tificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz;

– banca, cont bancar (IBAN) – se înscrie denu­mirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit

Submo­du­lul 1.A. Date privind activitatea desfăşurată

Rândul 1. Categoria de venit – se bifează căsuţa corespunzătoare, venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Rândul 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil.

Rândul 7, 8. Data începerii/încetării activităţii – se înscrie data prevăzută pentru începerea activităţii.

Submodulul 1.B. Date privind venitul /câştigul net anual

Rândul 1.4. Câştig net anual – se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cum­pă­rare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele de­cât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM.

Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

Rândul 1.5. Pierdere fiscală anuală/Pier­de­re netă anuală – se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câş­tigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instru­mente financiare tranzacţionate pe pieţe autori­zate şi supravegheate de CNVM.

Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

*

Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: