Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

25 mai 2019

Buican propune o nouă lege privind formele istorice de proprietate a terenurilor forestiere și a pășunilor


Așa cum a promis, deputatul Cristian Buican a pus în dezbatere proiectul Legii privind formele istorice de proprietate a terenurilor forestiere și a pășunilor. Deja, pe paginile de socializare, proiectul a început să fie discutat și analizat de cei interesați. Redăm, mai jos, o parte din acest proiect.

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 1 – (1)Formele istorice asociative de proprietate existente anterior anului 1948 asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, cum ar fi obştile de moşneni în devălmăşie, obştile răzeşeşti nedivizate, composesoratele, obştile de cumpărare, pădurile grănicereşti, pădurile urbariale, comunele politice, cooperativele, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, fac parte din tezaurul istoric al României.
(2)Formele istorice asociative prevăzute la alin. (1), rezultat al manifestării voinţei comunităţilor locale, sunt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.
(3) Înregistrarea, organizarea şi funcţionarea acestora este reglementată în prezenta lege.
(4) Asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile, partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prezentei legi.
Art. 2 – Prezenta lege are ca scop crearea cadrului pentru înregistrarea, organizarea, funcţionarea şi după caz, reînfiinţarea formelor istorice asociative de proprietate menţionate la art. 1.
Art. 3 – Actele juridice de reînfiinţare a formelor istorice asociative de proprietate prev. la art. 1, încheiate în condiţiile prezentei legi, sunt guvernate de legea civilă.

Capitolul II – Înregistrarea formelor istorice asociative de proprietate existente anterior anului 1948 asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră
Art. 4 – (1) La judecătoria în raza căreia formele asociative de proprietate îşi au sediul se va constitui un Registru special privind formele istorice asociative de proprietate, registru în care se vor înregistra în ordine cronologică toate formele istorice asociative de proprietate, cum ar fi obştile de moşneni în devălmăşie, obştile răzeşeşti nedivizate, composesoratele, obştile de cumpărare, pădurile grănicereşti, pădurile urbariale, comunele politice, cooperativele, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri.
(2) Formele istorice asociative de proprietate prev. la art. 1, sunt obligate să se înscrie în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate, aflat la grefa judecătoriei.
Art. 5 – (1) Cererea de înregistrare va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului;
d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia;
e) hotărârea judecătorească de reînfiinţare.
(2) Actul constitutiv şi statutul se depun în 5 exemplare legalizate.
Art. 6 – (1) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare a membrilor comitetului ad-hoc;
b) proces verbal semnat de membrii formei istorice asociative de proprietate;
c) denumirea formei istorice asociative de proprietate;
d) sediul formei istorice asociative de proprietate;
e) menţiunea că durata de funcţionare a formei istorice asociative de proprietate este pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul formei istorice asociative de proprietate;
g) patrimoniul istoric reprezentând indicarea bunurilor imobile ce reprezintă proprietatea formei asociative de proprietate şi locul unde ele sunt situate;
h) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale formei istorice asociative de proprietate;
i) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de înregistrare în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate;
j) semnăturile membrilor comitetului ad-hoc.
(2) În mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi g) din actul constitutiv al formei istorice asociative de proprietate vor fi preluate din aşezământul existent anterior anului 1948.
Art. 7 – (1) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii:
a) elementele prevăzute la art. 6, alin. (1), cu excepţia celor precizate la lit. h) şi i);
b) precizarea scopului şi a obiectivelor formei istorice asociative de proprietate;
c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru al formei istorice asociative de proprietate;
d) drepturile şi obligaţiile membrilor formei istorice asociative de proprietate;
e) dispoziţii privitoare la modul cum se va face numirea organelor de conducere, administrare şi control ale formei asociative de proprietate şi durata investirii lor, precum şi la fixarea drepturilor şi îndatoririlor membrilor acestora;
f) dispoziţii privitoare la modul cum se vor tine întrunirile membrilor, la numărul de voturi ce va trebui sa se obţină pentru ca o hotărâre a întrunirii sa poată fi valabilă şi la puterea ce aceste hotărâri vor avea fata de membri sau fata de cei de terţi;
g) dispoziţii privitoare la cheltuielile comune, la darea socotelilor şi la distribuirea beneficiilor realizate din exploatarea patrimoniului formei asociative de proprietate;
h) dispoziţii privitoare la modul cum se vor aplana neînţelegerile ce se vor ivi între devălmaşi;
i) dispoziţii referitoare la modul în care se va convoca şi ţine întrunirea anuală a membrilor formei asociative de proprietate;
j) categoriile de resurse patrimoniale ale formei istorice asociative de proprietate;
k) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării formei asociative de proprietate.
(2) În mod obligatoriu elementele de la pct. e), f), g), h) şi i) din statutul formei istorice asociative de proprietate vor fi preluate din aşezământul existent anterior anului 1948.
(3) În afară de dispoziţiile de mai sus, în statut se trec orice alte dispoziţii care sunt menţionate în aşezământul formei istorice asociative de proprietate, mai puţin cele care contravin legii sau normelor de morală şi ordine publică.
(4) Dobândirea calităţii de membru al formei istorice asociative de proprietate se face exclusiv prin moştenire legală, vânzare sau donaţie doar către moştenitorii legali sau prin testament.
(5) Niciun proprietar nu poate să achiziţioneze prin cumpărare sau donaţie mai mult de 30% din totalul drepturilor formei istorice asociative de proprietate.
Art. 8 – (1)Este interzisă înregistrarea de două sau mai multe forme istorice asociative de proprietate cu aceeaşi denumire şi care să revendice acelaşi patrimoniu istoric.
(2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Ministerul Justiţiei va elibera dovada disponibilităţii denumirii pentru primul solicitant şi va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii pentru cel de al doilea şi următorii solicitanţi.
(3) Solicitarea eliberării dovezii disponibilităţii denumirii pentru înregistrarea formei istorice asociative de proprietate se face prin cererea semnată de toţi membrii comitetului ad-hoc.
Art. 9 – (1) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) judecătorul verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea formei istorice asociative de proprietate în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate.
(2)În cadrul procedurii de verificare a legalităţii cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1), judecătorul dispune, prin încheiere motivată, înscrierea formei istorice asociative de proprietate în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate chiar dacă există un refuz motivat al Ministerului Justiţiei de a elibera dovada disponibilităţii denumirii, pe care îl apreciază ca neîntemeiat.
(3) Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea formei istorice asociative de proprietate se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate.
Art. 10 – În cazul în care cerinţele legale pentru înscrierea formei istorice asociative de proprietate nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul formei istorice asociative de proprietate, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregulile constatate.
Art. 11 – (1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregulile sunt înlăturate, judecătorul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate.
(2) În cazul în care neregulile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.
Art. 12 – (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse apelului.
(2) Apelul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere.
(3) Dispoziţiile art. 11 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.
Art. 13 – (1) Înscrierea în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate, în conformitate cu art.11, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociaţiei, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea formei istorice asociative de proprietate, sediul acesteia, menţiunea că durata de funcţionare este pe termen nedeterminat, patrimoniul istoric, numărul şi data înscrierii în Registrul special privind formele istorice asociative de proprietate.
(2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.
Art. 14 – (1) La judecătoria pe raza căreia formele asociative de proprietate îşi au sediul se va ţine separat pentru fiecare formă asociativă de proprietate un Registru special privind persoanele şi drepturile acestora în forma istorică asociativă de proprietate.
(2) Registrul special privind persoanele şi drepturile acestora în forma istorică asociativă de proprietate va cuprinde două părţi: partea întâi şi partea a doua.
(3)În partea întâi se vor trece:
a) actul constitutiv şi statutul;
b) consiliul de administraţie în funcţie;
c) preşedintele;
(4) La cerere sau din oficiu, în partea întâi din Registrul special privind persoanele şi drepturile acestora în forma istorică asociativă de proprietate se vor trece toate schimbările ce ar surveni posterior cu privire la statut, la componenţa consiliului de administraţie sau cu privire persoana aleasă ca preşedinte al formei istorice asociative de proprietate.
(5) În partea a doua se vor trece persoanele care au drepturi în forma asociativă de proprietate şi numărul drepturilor pe care aceste persoane le deţin. Fiecărei persoane care este membră a formei asociative de proprietate i se va aloca o poziţie în Registrul special privind persoanele şi drepturile acestora în forma istorică asociativă de proprietate, poziţie ce va primi un număr distinct şi unde se va trece numele persoanei membră a formei istorice asociative de proprietate şi numărul drepturilor pe care le deţine în proprietate în forma istorică asociativă de proprietate.
(6) Noţiunea de drepturi ale persoanelor în forma istorică asociativă de proprietate este cea care rezultă din statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada anilor 1921-1948.
(7) De asemenea, la cerere sau din oficiu, în partea a doua din Registrul special privind persoanele şi drepturile acestora în forma istorică asociativă de proprietate se trec toate schimbările ce survin posterior în drepturile fiecăruia din persoanele membre ale formei asociative sau în numărul drepturilor acestora. Anume, se vor trece peroanele care intră în forma asociativă de proprietate în locul celor existente şi se vor trece înstrăinările sau grevările de drepturi.
Art. 15 – Formele istorice asociative de proprietate nu pot înfiinţa filiale şi sucursale.

Comentarii

mesaj(e)

Alte articole de la PNL