Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 decembrie 2018

Atenție mare, pomicultori! Modificări importante aduse Ghidului submăsurii 4.1


• Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică versiunea consultativă a Ghidului Solicitantului aferent submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt fermierii definiți conform Regulamentului (UE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României cu excepția teritoriului unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 11 la GS) și care desfășoară o activitate agricolă.
Restricția pentru aplicarea pe sM4.1a național se aplică fermierilor din teritoriul ITI (Anexa 11) adică cei care au sediul social și care amplasează investiția propusă prin proiect pe teritoriu ITI (deoarece sunt eligibili pentru apelul dedicat ITI). De asemenea, fermierii din teritoriul ITI care vizează prin proiect achiziția de mașini și utilaje agricole și au peste 50% din terenurile agricole ale exploatației în teritoriul ITI, nu pot aplica pe apelul național, ci doar pe apelul dedicat teritoriului ITI.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile
• Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;
• Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
• Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
• Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
• Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările ulterioare);
• Institutele de cercetare – dezvoltare, stațiunile și unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universități având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol și /sau ferme de dezvoltare (definite potrivit legislației naționale în vigoare privind organizarea și funcționarea acestora, în cazul celor de drept public, și în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
• Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările și completările ulterioare);
• Societate cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
• Cooperativa agricolă înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art..6 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
• Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare).
• În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători care activează în sectorul legume-fructe, recunoscute preliminar de către MADR și Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru Finanțare prin PNDR (Pilonul II), deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestor forme asociative pot fi solicitanți eligibili.
Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanțare, să identificați, obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întrunește și să-l menționați în Cererea de finanțare, secțiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”. Pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul Studiului de fezabilitate toate informațiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații.
1. În cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existentă cofinanțării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.
2. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură.
4. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice.
6. Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană (prezentată în secțiunea legături cu alte prevederi legislative și în capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
7. Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționata anterior, exceptând culturile în sere și solarii și pepinierele.
8. În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, excepție făcând speciile nuc și alun unde poate fi utilizat și material CAC (conformitas agraria communitatis).
9. În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară.
10. Exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile.
11. Suprafața înființată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere.
12. Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în articolul 69 (1) al Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
13. În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/ echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile menționate în secțiunea „Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii”.
14. În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE.
15. Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componenta secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;
16. Investițiile în înființarea și/ sau modernizarea Instalațiilor pentru irigații și în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară (<50% din valoarea eligibilă a proiectului) într-un proiect ce are ca scop modernizarea/ dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare).
17. Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 807/ 2014 și prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%.
18. Se verifică informațiile din Studiul de fezabilitate.
19. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de patru ori valoarea sprijinului solicitat.
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporție de 50% până la maximum 90%, astfel:
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer (Ferme mici 4.000-11.999 SO – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 100.000 euro pentru achiziții simple; 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 450.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare). (Ferme medii 12.000- 250.000 SO – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.); 900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție**, procesare, comercializare)
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 1.050.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Agricultura

%d blogeri au apreciat: