Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

20 noiembrie – 3 martie, termen pentru subvenția de lapte


Așa după cum vă anunțam și-n ediția anterioară, Guvernul a adoptat Hotărârea privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui. De acest ajutor urmează să beneficieze producătorii agricoli, crescătorii de animale care dețin până la 5 capete vaci de lapte și sunt organizați în acest scop într-o singură formă asociativă constituită la nivelul unei comune.

Potrivit Hotărârii de Guvern privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, acest ajutor poate fi obținut dacă beneficiarii depun cereri la primăriile comunelor pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora. Cererile de sprijin financiar se depun în perioada 20 noiembrie 2013-3 martie 2014.

Directorul APIA Vâlcea vine cu câteva lămuriri: „Cererile trebuie să fie însoțite de următoarele documente: centralizator cu membrii formei asociative, aşa cum sunt definiţi la art. 3 (a), care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total de vaci de lapte;copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative; document care atestă înscrierea vacilor de lapte a membrilor formei asociative în Registrul Naţional al Exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul SNIIA; copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului de răcire a laptelui pentru membrii săi; documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie, de către aceasta a suprafeţei aferentă instalării tancului/tancurilor de răcire, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Toate facilitățile puse la dispoziția asociației de către primărie sunt valabile pentru toată perioada funcționării investiției realizate; Hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului/tancurilor de răcire şi prin care membrii se angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat, menţin numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării ajutorului şi nu schimbă destinaţia utilizării tancului/tancurilor de răcire;  factura proformă, care cuprinde costurile prevăzute la alin. (1) şi (2) al art. 7, din care să reiasă valoarea de achiziție a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul preţului de piaţă; document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia. Aceste documente trebuie prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Totodată, beneficiarii schemei vor depune autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au înregistrată cererea de solicitare a sprijinului financiar, în termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării tancului/tancurilor de răcire a laptelui. În cazul nerespectării prevederilor de la art. 9, beneficiarii schemei de minimis vor fi obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Primăriile înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se transmite la centrele judeţene ale APIA, împreună cu documentele emise de primărie, din care reiese punerea la dispoziţie de către aceasta, în condițiile legii, a suprafeţei aferentă instalării tancului/tancurilor de răcire, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestora”.

Potrivit celor spuse de către directorul Adrian Pintea, Centrele judeţene ale APIA verifică datele înregistrate în Registrul special de evidenţă a solicitanţilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, comunicat de primării şi întocmesc Lista solicitanţilor eligibili, aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare solicitant în parte şi întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit la APIA.

„ În baza situaţiilor centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis. Tot în baza situaţiilor centralizatoare cu sumele autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis, transmise de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare.

După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele autorizate în conturile solicitanţilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare.

În baza prevederilor acestei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Tot Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare acordării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis. Beneficiarul va anunţa orice modificare a oricărei condiții care a stat la baza acordării ajutorului de minimis la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare” adaugă Pintea.

De menționat mai este și că evidenţa sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul. APIA publică pe site Lista solicitanţilor eligibili şi sumele acordate acestora în cadrul schemei de ajutor de minimis. Ajutoarele de minimis acordate în temeiul acestei hotărâri nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal şi a Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 7.500 euro/beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.

APIA se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarilor se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani. Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri, prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari şi solicitanţi a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri. Sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la solicitanţii sprijinului financiar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanţii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: