Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

15 noiembrie 2018

2 mai, termen pentru situaţiile financiare anuale ale unor entităţi


finante_sediu_latDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, întrucât 30 aprilie 2011, termen limită pentru depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2010 pentru anumite entităţi, este zi nelucrătoare, contribuabilii se pot achita de obligaţia depunerii până la 2 mai inclusiv.

Au obligaţia întocmirii şi depunerii Situaţiilor financiare anuale:

– societăţile cooperatiste şi alte persoane juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, repu­blicată;

– asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele poli­tice, patronatele, organizaţiile sindi­cale, cultele religioase, precum şi alte persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfă­şu­rării de activităţi fără scop patrimonial;

– subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la art. 1, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991, cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără persona­litate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Situaţiile financiare anuale întoc­mite de persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice cuprind: bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, notele expli­cative la situaţiile financiare anuale.

Celelalte organizaţii fără scop patrimonial (organizaţii patronale şi sindicale etc.), care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc Situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exerciţiului, notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Situaţiile financiare anuale trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii per­soanei juridice pentru întocmirea situa­ţiilor financiare anuale în con­for­mitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial şi sunt supuse verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.

Situaţiile financiare anuale depuse de celelalte categorii de contribuabili prevăzuţi la art. 1, din Legea nr. 82/1991, republicată, cuprind: formula­rele: 10 – Bilanţ prescurtat, 20 – Contul de profit şi pierdere, 30 – Date infor­mative, 40 – Situaţia activelor imobili­zate. Acestea vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, de propunerea de distribuire a profi­tului sau de acoperire a pierderii contabile, şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea acestora.

Situaţiile financiare anuale trebuie să aibă înscrise clar numele şi prenu­mele persoanei care le-a întocmit şi calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească aceas­tă funcţie, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional al acesteia).

Nedepunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.

*

Atenţie! Societăţile comer­ciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor completa şi depune Situaţiile financiare anuale aferente anului 2010, până la 30 mai 2011.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: